پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

متقاضیان محترم جهت دریافت و یا تمدید موافقت اولیه و مجوزهای ساخت و بهره برداری از سازمان بنادر و دریانوردی، می توانند از طریق مراحل مشروحه ذیل اقدام نمایند. ضمناً بر اساس ردیف 3 بند "د" مصوبه چهل و چهارمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت موافقت اولیه با جانمایی احداث سازه ها و تأسیسات دریایی در درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت اختیاری می باشد.

گزینه اول- اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی: با انتخاب گزینه (درگاه ملی مجوز های کشور (نشانی: mojavez.ir) )، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام تا در صورت تکمیل بودن مدارک در کمیته صدور مجوز سازه های دریایی مورد بررسی قرار گیرد.

گزینه دوم- ارگانها و سازمان های دولتی و شرکت های تابع (زیر مجموعه): با انتخاب گزینه (درگاه سازمان بنادر و دریانوردی (نشانی: sp.pmo.ir)  ) اقدامات مشروحه ذیل صورت پذیرد:

الف- ثبت نام در درگاه سازمان بنادر و دریانوردی ( فیلم راهنمای ثبت نام)

ب- انتخاب گزینه (معاونت فنی و مهندسی)

ج - انتخاب گزینه (سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور)  انتخاب گزینه (درخواست دسترسی) و تکمیل کادر مورد نظر

د- پس از تأیید درخواست دسترسی توسط ادمین سامانه، انتخاب گزینه ( بستر ابری خدمات الکترونیک) ،انتخاب گزینه مدیریت سواحل )، انتخاب گزینه ( ورود )، تماس با شماره  84932277-021 (جهت ثبت نام متقاضی توسط ادمین در سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور)

گزینه سوم: تمدید موافقت اولیه، ساخت و بهره برداری توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی و غیر دولتی

- تمدید موافقت اولیه : ارائه درخواست به همراه گزارش علل تأخیر و عدم تکمیل مدارک پرونده به اداره/ اداره کل بنادر و دریانوردی استان ذیربط

- تمدید مجوز ساخت: ارائه درخواست، گزارش درصد میزان پیشرفت عملیات اجرایی و علل عدم تکمیل طرح به همراه موافقت ارگانهای ذیربط استانی (دارای اعتبار) به اداره/ اداره کل بنادر و دریانوردی استان ذیربط

- درخواست تمدید مجوز بهره برداری: ارائه مدارک از طریق درگاه سازمان بنادر و دریانوردی