پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

 مرحله اول

موافقت اولیه (بر اساس ردیف 3 بند "د" چهل و چهارمین  نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دریافت موافقت اولیه از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت اختیاری می باشد) : در این مرحله مدارک ارائه شده درکمیته صدور مجوز سازه های دریایی صرفاً برای موافقت با جانمایی طرح  با در نظر داشتن سازه ها و تأسیسات دریایی مجاور طرح، نتایج طرح مصوب مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM ) و ملاحظات زیست محیطی، بررسی شده و در صورت تأیید، موافقت اولیه جانمایی طرح مشروط به رعایت موارد مشروحه ذیل اعلام می گردد. 

1- اعتبار موافقت اولیه از تاریخ صدور به مدت یک سال می باشد.

 2- موافقت اولیه اعلام شده فاقد اعتبار جهت دریافت وام و یا هرگونه تسهیلات اعتباری و زمین از بانک ها و سایرارگانهای ذیربط است.

 3- موافقت اعلام شده فاقد اعتبار جهت هرگونه عملیات اجرایی برای احداث سازه مورد نظر بوده و در صورت مشاهده ساخت و ساز غیر مجاز، ضمن ابطال موافقت ارائه شده، اقدامات قضایی از سوی این سازمان به عمل خواهد آمد.

 4- در صورت نیاز به تمدید موافقت اعلام شده، پس از ارائه گزارش علل تأخیر در تکمیل مدارک و در صورت تأیید آن موافقت اولیه مورد تمدید قرار خواهد گرفت.

 5- در صورت هرگونه تغییر در طرح مورد نظر، الزامیست مراتب به صورت کتبی به این سازمان منعکس شود.


لطفاً پس از مطالعه کامل راهنمای کار با سامانه در صورت تمایل دکمه ورود را کلیک نمایید.

 

راهنمای کار با سامانه5

 

ورود