پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

جایگاه قانونی کمیته صدور مجوز

  بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب 1348):

صدور اجازه تأسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری

 تبصره الحاقی به بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب 1387):

ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی ممنوع است. سازمان در صورت اطلاع از طریق پاسگان (گارد) بندر و یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعلام می نماید. مرجع قضایی مکلف است به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا ویاتوقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نماید.

 بند 7 قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر(مصوب 1395) مجلس شورای اسلامی:

 

سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با استفاده از پاسگان (گارد) بنادر به عنوان ضابط قوه قضائیه در محدوده بنادر و سواحل کشور به منظور اجرای ماده واحده قانون الحاق تبصره به بند 22 ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردیمصوب 87/10/25بر اساس  آیین نامه ای که به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد، نسبت به تأمین امنیت و ایمنی بنادر کشور ، اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سر زمین اصلی اقدام کند.

 

 

قانونی تسریع در امر تخلیه و بار گیری کشتیها در بنادر قانونی تسریع در امر تخلیه و بار گیری کشتیها در بنادر