پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

چارچوب طرح جستجو و نجات

 توجه:  برابر با مقررات و بر اساس کنوانسیون های بین المللی که سازمان بنادر و دریانوردی در آنها عضو می باشد ارائه طرح جستجو و نجات الزامیست.

  این طرح برای کاربری های: نفتی- تجاری- مسافری – تفریحی- صیادی  می باشد.

  *متقاضی موظف است پس از دریافت مجوز ساخت، حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به ارائه طرح مذکور به اداره کل بنادر و دریانوردی استان مربوطه اقدام تا مورد بررسی قرار گیرد.

 تذکر مهم: در صورت عدم تأیید طرح مزبور توسط اداره کل ذیربط استانی صدور مجوز بهره برداری امکان پذیر نخواهد بود.