پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

چارچوب طرح HSE

توجه: برابر با مقررات در راستای الزامات قانونی، ایمنی ، بهداشتی، زیست محیطی و .....  ارائه طرح HSE  فقط برای کاربری نفتی الزامی است.

* متقاضیان موظف می باشند پس از دریافت مجوز ساخت، حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به ارائه طرح مذکور به اداره کل بنادر و دریانوردی استان مربوطه اقدام تا مورد بررسی قرار گیرد.

 تذکر مهم :در صورت عدم تأیید طرح مزبور توسط اداره کل ذیربط استانی صدور مجوز بهره برداری امکان پذیر نخواهد بود.