پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/دستور العمل ها/چارچوب طرح اقتضایی مقابله با آلودگی

چارچوب طرح اقتضایی مقابله با آلودگی

    توجه: برابر با مقررات جهت حفاظت از محیط زیست سواحل کشور و بر اساس کنوانسیون های بین المللی که سازمان بنادر و دریانوردی در آنها عضو می باشد ارائه طرح اقتضایی مقابله با آلودگی الزامی می باشد.
 *    این طرح برای کاربری های: نفتی- تجاری- صیادی – صنعتی است.

   ، متقاضی موظف است پس از دریافت مجوز ساخت، حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به ارائه طرح مذکور به اداره کل بنادر و دریانوردی استان مربوطه اقدام تا مورد بررسی قرار گیرد.

 تذکر مهم :در صورت عدم تأیید طرح مزبور توسط اداره کل ذیربط استانی صدور مجوز بهره برداری امکان پذیر نخواهد بود.

 طرح اقتضایی مقابله با آلودگی  چارچوب طرح اقتضایی مقابله با آلودگی