پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/دستور العمل ها/تعهد نامه های مجوز ساخت و بهره برداری

راهنمای تعهد نامه های مجوز ساخت و بهره برداری

توجه: تمامی متقاضیان اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی جهت دریافت مجوز ساخت و یا بهره برداری از اداره کل بنادر و دریانوردی استان ذیربط موظف می باشند با در دست داشتن معرفی نامه و به همراه تعهد نامه رسمی ( محضری) طبق موارد مشروحه ذیل به اداره کل مربوطه مراجعه نمایند.

 تعهد نامه های مجوز ساخت:

 

 تعهد نامه های مجوز بهره برداری:

 

تعهد نامه های مجوز بهره برداری اسکله تفریحی و سکوی تفریحی: توضیح اینکه مدارک مشروحه ذیل با هماهنگی اداره کل استان ذیربط می بایست انجام گیرد.

تعهد نامه مدیریت مواد زائد اسکله تفریحی تعهد نامه مدیریت مواد زائد اسکله تفریحی