شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰
 

توجه:

متقاضیان می بایست  پس از دریافت مجوز ساخت حداکثر ظرفت مدت 4 ماه نسبت به تهیه و ارائه طرح های مرتبط طبق فایل ذیل به اداره کل بنادر و دریانوردی استان اقدام تا مورد بررسی قرار گیرد. متذکر می شود در صورت عدم تأیید طرح ها از سوی  اداره کل ذیربط استان صدور مجوز بهره برداری امکان پذیر نخواهد بود.