پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/دستور العمل ها/چارچوب طرح عملیات دریایی

چار چوب طرح عملیات دریایی

  توجه: برابر با مقررات و بنا بر وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی  و به منظور رعایت موارد ایمنی امور دریایی و بندری ارائه طرح عملیات دریایی الزامی می باشد.

  این طرح برای کاربری های: نفتی- تجاری- مسافری – تفریحی- صیادی – صنعتی است.

 متقاضی موظف است پس از دریافت مجوز ساخت، حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به ارائه طرح مذکور به اداره کل بنادر و دریانوردی استان مربوطه اقدام تا مورد بررسی قرار گیرد.

 تذکر مهم :در صورت عدم تأیید طرح مزبور توسط اداره کل ذیربط استانی صدور مجوز بهره برداری امکان پذیر نخواهد بود.