پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

ارتباط با کارشناسان بنادر

استانواحد مربوطهEmailشماره تلفنخانه مرکز
خوزستان- بندر اماماداره سواحل و بنادرsavahelbik@yahoo.com06522-4001-4
خوزستان- بندر خرمشهراداره سواحل و بنادرsavahel1394@gmail.com061-53522801-3
خوزستان - بندر آباداناداره سواحل و بنادرsavahel.h.b@gmail.com061-53242013-14
بوشهر- بوشهراداره سواحل و بنادرsavahel1395@mail.com077-33322051-4
هرمزگان- بندر لنگهاداره سواحل و بنادرsavahel.lengeh@gmail.com076-44243281-4
هرمزگان - بندر شهید رجاییاداره سواحل و بنادرhormozgan.savahel@gmail.com076-33514001-10
سیستان و بلوچستان- بندر چابهاراداره سواحل و بنادرmakorancost@gmail.co054-31283001
گیلان- بندر انزلیاداره سواحل و بنادرdcpe.anzali@gmail.com013-44424701-5
مازندران- نوشهراداره سواحل و بنادرsavahelnowshahr@yahoo.com001-52333031-5
مازندران - امیر آباداداره سواحل و بنادرsavahel.amirabad@gmail.com011-34623001-4
گلستان- بندر گزاداره سواحل و بنادرsavahelgolestan@yahoo.com076-44243383-5