پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 
سازمان بنادر و دریانوردی/درباره کمیته صدور مجوز

درباره کمیته صدور مجوز سازه های دریایی

 

کمیته صدور مجوز سازهای دریایی شامل: رئیس ، دبیر و کارشناسان مشاوران ذیصلاح متخصص و با سابقه در امور ایمنی ،حفاظت محیط زیست دریایی،  امور بندری، امور مهندسی تجهیزات و شناورها، امور دریایی، امور مهندسی سواحل، امور مهندسی سازه های دریایی و امور حقوقی می باشد.که به استناد مفاد بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی و تبصره الحاقی  آن، وظایف ذیل را عهده دار می باشد.

  •    بررسی مدارک متقاضیان از دیدگاه فنی و مهندسی و الزامات دریایی و ...
  •    کنترل و نظارت عالیه برحسن اجرا و بهره برداری سازه های دریایی طبق مجوزهای صادره.
  •    تصویب طرحهای جهت صدور موافقت اولیه و مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره-برداری پس از دریافت تاییدیه سازمان ها، نهادها و دستگاههای دولتی ذیربط